#100 ― MV - Etická výchova na 1. stupni ZŠ
I. BLOK, občanské kompetence, společenské vědy

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Představíme hodiny etické výchovy (EV), které učí žáky vytvořit si na dané téma vlastní názor a osvojit si přiměřené postoje a chování. Současně tyto hodiny rozvíjí sociální zručnosti a připravují žáky na účinnou spolupráci.

V první části dílny budou účastníci seznámeni s cíli, výchovným stylem, zásadami a průběhem hodiny etické výchovy.

V druhé části představíme některé odučené hodiny napříč předměty i ročníky. Frekventanti si odnesou nápady a náměty, jak zařazovat EV do výuky. Pro lepší názornost dáme nahlédnout do výstupů z některých hodin.

V poslední části společně vytvoříme hodinu EV.

Dílna je určena pro začátečníky a mírně pokročilé.

 

Lektoři
Alena Hlaváčová, Pavlína Kuchaříková

Kapacita
12–24 míst

Cílová skupina
1. stupeň, vychovatelky ŠD, ŠK

Specifikace cílové skupiny
učitelé prvního stupně, vychovatelky školní družiny (školního klubu)

Vzdělávací cíl
Nabídnout kolegům zážitkové metody učení, které jsou spojené s hodnotovou reflexí, nácvikem sociálních dovedností a propojením s běžným životem.

Požadavky na účastníka
začátečník nebo mírně pokročilý