#118 ― Inkluzivní vzdělávání na naší škole
I. BLOK, rozvoj osobnosti, speciální pedagogika

Obsazeno     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Dílna přinese zkušenosti s inkluzivním vzděláváním na základní škole získané během jednoho roku z pohledu zástupkyně ředitele školy pro inkluzi (práce s Doporučením, podpůrná opatření, kooperace a koordince práce pedagogů a asistentů, komunikace se zákonnými zástupci a poradnami, apod.). Účastníci se seznámí s příklady dobré praxe organizace vzdělávání inkludovaných dětí (žáci s poruchami učení a chování, nadaní žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem).

Spolulektorkou bude asistentka pedagoga, proto bude prostor i pro diskuzi nad problémy začlenění asistentů do výuky a spolupráce asistentů s pedagogy. Účasníci dílny obdrží materiály obsahující informace a pokyny pro pedagogické pracovníky, které vznikly na základě ročních zkušeností. Bude prostor i na diskuzi a vzájemné sdílení zkušeností z této oblasti.    

 

Lektoři
Helena Kahounová, Petra Havlová

Kapacita
8–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vedení škol, školní asistent

Specifikace cílové skupiny
Kolegové, kteří přijdou do kontaktu s inkluzivním vzděláváním - SPU, SPCH, nadaní a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Vzdělávací cíl
přehled inkluzivního vzdělávání, podpůrná opatření a práce s ním, asistenti pedagoga, praktické zkušenosti, sdílení

Požadavky na účastníka
Psací potřeby, blok